VIETCOMBANK THÔNG BÁO THAY ĐỔI MẪU HỢP ĐỒNG PH&SD THẺ TÍN DỤNG QUỐC TẾ VÀ THẺ GHI NỢ QUỐC TẾ

 Để tuân thủ quy định mới của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động Thẻ, Vietcombank xin trân trọng thông báo thay đổi mẫu HĐ PH&SD thẻ tín dụng quốc tế và ghi nợ quốc tế, cụ thể gồm các hợp đồng sau:

·   Hợp đồng phát hành và sử dụng Thẻ Tín dụng quốc tế Vietcombank Vietnam Airlines Platinum American Express (chi tiết)

·   Hợp đồng phát hành và sử dụng Thẻ Tín dụng quốc tế Vietcombank Visa Platinum (chi tiết)

·   Hợp đồng phát hành và sử dụng Thẻ Tín dụng quốc tế Vietcombank (áp dụng cho các thẻ tín dụng quốc tế khác) (chi tiết)

·   Hợp đồng phát hành và sử dụng Thẻ Ghi nợ quốc tế (chi tiết)

Trân trọng.

VCB News

09/08/2017

 

Các tin tức khác