VIETCOMBANK THÔNG BÁO MỜI THẦU DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRỤ SỞ CHI NHÁNH KON TUM

Tên bên mời thầu: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ( Vietcombank).

Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải - Hà Nội.

Điện thoại: (04)3 9343137 ext 1233         Fax: (04)3 9364526 E-mail: trungds.ho@vietcombank.com.vn

Mã số thuế: 01.00.112.437

Thông báo mời thầu gói thầu số 1

1- Tên gói thầu: Gói thầu số 1 [Tư vấn Quản lý dự án].

Loại gói thầu: Tư vấn

- Giá gói thầu: 1.145.460.866 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, một trăm bốn mươi lăm triệu, bốn trăm sáu mươi nghìn, tám trăm sáu mươi sáu đồng).

- Nội dung chính của gói thầu: Tư vấn Quản lý dự án thuộc dự án đầu tư xây dựng trụ sở Chi nhánh VCB Kon Tum.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Theo tiến độ dự án.

2- Tên dự án: Đầu tư xây dựng trụ sở Chi nhánh VCB Kon Tum.

3- Nguồn vốn: Vốn đầu tư XDCB và mua sắm TSCĐ của VCB.

4- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ.

6- Thời gian phát hành: từ 09 giờ 00, ngày 17 tháng 3 năm 2017 đến trước 09 giờ 00, ngày 07 tháng 4 năm 2017 (trong giờ hành chính).

7-  Hồ sơ được phát hành tại địa chỉ: Phòng Quản lý XDCB: Tầng 03, Toà nhà VCB, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: (04)3 934 3137 ext: 1233   Fax: (04)3 936 4526.

8- Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng.

9- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 07 tháng 4 năm 2017.

10-  Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30, ngày 07 tháng 4 năm 2017./.

Thông báo mời thầu gói thầu số 6

1- Tên gói thầu: Gói thầu số 6 [Tư vấn giám sát thi công và lắp đặt thiết bị (bao gồm trạm biến áp)].

- Loại gói thầu: Tư vấn

- Giá gói thầu: 1.047.550.478 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, không trăm bốn mươi bảy triệu, năm trăm năm mươi nghìn, bốn tram bảy mươi tám đồng).

- Nội dung chính của gói thầu: Tư vấn giám sát thi công và lắp đặt thiết bị (bao gồm trạm biến áp) thuộc dự án đầu tư xây dựng trụ sở Chi nhánh VCB Kon Tum.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 tháng.

2- Tên dự án: Đầu tư xây dựng trụ sở Chi nhánh VCB Kon Tum.

3- Nguồn vốn: Vốn đầu tư XDCB và mua sắm TSCĐ của VCB.

4- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ.

6- Thời gian phát hành: từ 09 giờ 00, ngày 15 tháng 3 năm 2017 đến trước 09 giờ 00, ngày 05 tháng 4 năm 2017 (trong giờ hành chính).

7- Hồ sơ được phát hành tại địa chỉ: Phòng Quản lý XDCB: Tầng 03, Toà nhà VCB, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: (04)3 934 3137 ext: 1233   Fax: (04)3 936 4526.

8- Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng.

9- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 05 tháng 4 năm 2017.

10- Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30, ngày 05 tháng 4 năm 2017./.

Thông báo mời thầu gói thầu số 8

1- Tên gói thầu: Gói thầu số 8 [Xây lắp toàn bộ nhà chính, các hạng mục phụ trợ, thiết bị hạ tầng kỹ thuật (không bao gồm: hệ thống điều hòa, thang máy, trạm biến áp, máy phát điện)].

- Loại gói thầu: Xây lắp

- Giá gói thầu: 47.562.123.236 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi bảy tỷ, năm trăm sáu mươi hai triệu, một trăm hai mươi ba nghìn, hai trăm ba mươi sáu đồng).

- Nội dung chính của gói thầu: Xây lắp toàn bộ nhà chính, các hạng mục phụ trợ, thiết bị hạ tầng kỹ thuật (không bao gồm: hệ thống điều hòa, thang máy, trạm biến áp, máy phát điện) thuộc dự án đầu tư xây dựng trụ sở Chi nhánh VCB Kon Tum.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 tháng.

2- Tên dự án: Đầu tư xây dựng trụ sở Chi nhánh VCB Kon Tum.

3- Nguồn vốn: Vốn đầu tư XDCB và mua sắm TSCĐ của VCB.

4- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ.

6- Thời gian phát hành: từ 09 giờ 00, ngày 16 tháng 3 năm 2017 đến trước 09 giờ 00, ngày 06 tháng 4 năm 2017 (trong giờ hành chính).

7- Hồ sơ được phát hành tại địa chỉ: Phòng Quản lý XDCB: Tầng 03, Toà nhà VCB, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: (04)3 934 3137 ext: 1233   Fax: (04)3 936 4526.

8- Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 đồng.

9- Bảo đảm dự thầu: 766.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm sáu mươi sáu đồng). Đồng tiền bảo đảm dự thầu: Đồng Việt Nam. Hình thức bảo đảm dự thầu: Thư bảo lãnh của ngân hang hoặc tổ chức tín dụng đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành (ngoại trừ hệ thống Vietcombank).

10- Thời điểm đóng thầu: 09 giờ 00, ngày 06 tháng 4 năm 2017.

11-  Thời điểm mở thầu: 09 giờ 30, ngày 06 tháng 4 năm 2017./.

 

09/03/2017

 

Các tin tức khác