STT Hình ảnh Logo  Tên công ty thành viên Địa chỉ Website
1   Công ty Cho thuê Tài chính NHTMCPNTVN www.vcbl.com.vn
2   Công ty TNHH Chứng khoán NHTMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS www.vcbs.com.vn
3   Công ty liên doanh Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Vietcombank www.vcbf.com